kosten


Voor bekostiging van psychotherapie bestaat een onderscheid tussen Generalistische Basis ggz (GB-GGZ) en Gespecialiseerde ggz (S-GGZ). De huisarts is degene die u gericht verwijst naar de GB-GGZ of de S-GGZ. De psycholoog beoordeelt tijdens het kennismakingsgesprek vervolgens in welk behandeltraject uw behandeling kan worden geregistreerd en in rekening gebracht. Dit is onder meer afhankelijk van de ernst van uw klachten en de verwachte duur van de behandeling.

In de GB-GGZ worden lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen behandeld. Er zijn vier behandeltrajecten mogelijk: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. In de GB-GGZ duurt een behandeling doorgaans zo'n 5 tot 10 sessies.

De S-GGZ is bedoeld voor een langerdurende behandeltrajecten van meer complexe psychische klachten. Behandeling duurt in de regel meer dan 10 sessies. Declaratie vindt achteraf plaats via een diagnosebehandelcombinaties (DBC). Dit gebeurt op basis van het totaal aan diagnostiek en behandeling bestede minuten.


verzekerde zorg

In de meeste gevallen valt psychotherapie onder de verzekerde zorg vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat u aanspraak kunt maken op gedeeltelijke of gehele vergoeding. Let op: voor alle zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, geldt wel het wettelijk verplichte eigen risico van € 385,= per jaar.

2019: De praktijk heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars: DSW, Stad Holland, ASR, Aevitae, Ditzo, Amersfoortse, inTwente; Zilveren Kruis, Prolife, Avero Achmea, FBTO, Interpolis, IAK, Aevitae, De Friesland; PNOzorg, VvAA, ONVZ, Salland, Hollandzorg, ZorgDirect, Zorg en Zekerheid; CZ*, OHRA* en Delta Lloyd*.

* alleen GB-GGZ

2020: De praktijk heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars: DSW, Stad Holland, ASR, Aevitae, Ditzo, Amersfoortse, inTwente; Zilveren Kruis, Prolife, One Underwriting Health BV, De Friesland, Interpolis, FBTO, Achmea; PNOzorg, VvAA, ONVZ, Salland, Hollandzorg, ZorgDirect, Zorg en Zekerheid.

Als de praktijk een contract met uw zorgverzekeraar heeft, ontvangt u geen factuur. Uw behandelaar declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U betaalt alleen het wettelijk verplichte eigen risico (zie hierboven).

Als u bij een zorgverzekeraar bent verzekerd waarmee de praktijk geen contract af heeft gesloten voor de GB-GGZ en/of de S-GGZ, ontvangt u een factuur over de psychotherapie. Deze dient u zelf te betalen aan de praktijk. Bij de start van uw behandeling spreekt u met uw behandelaar af welke kosten u kunt verwachten. In de praktijk worden de maximum tarieven gehanteerd die jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) worden vastgesteld (zie de in 2018 geldende tarieven voor GB-GGZ en S-GGZ hieronder vermeld via de download**). U kunt de te ontvangen factuur vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar zal op basis van restitutie (een deel van) de kosten vergoeden. Afhankelijk van uw zorgpolis (restitutie of natura) wordt uw behandeling geheel, of gedeeltelijk vergoed. U wordt geadviseerd voor de start met een behandeling bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de precieze hoogte van de vergoeding van psychotherapie.

verzekerde zorg zelf betalen

Indien u er de voorkeur aan geeft geen gebruik te maken van de vergoeding van de verzekerde zorg door uw zorgverzekeraar, kunt u ervoor kiezen de factuur zelf te betalen en niet te declareren (zie de in 2018 geldende tarieven voor GB-GGZ en S-GGZ hieronder vermeld via de download**) Let op: het kan zijn dat de praktijk gehouden is aan gemaakte afspraken met uw zorgverzekeraar waardoor zelf betalen niet is toegestaan.


onverzekerde zorg

Bij enkele diagnose-categorieën is psychologische zorg wettelijk uitgesloten van vergoeding uit de basisverzekering, zoals aanpassingsstoornissen, werkproblemen, relatieproblemen, slaapstoornissen. Ook psychologische hulp gericht op ondersteuning van uw functioneren in emotioneel opzicht of gericht op bevorderen van uw manieren van doen, zonder dat er sprake is van een psychische stoornis, valt niet onder de verzekerde zorg.

Genoemde problemen kunnen samengaan met psychische stoornissen waarvoor wel vergoeding vanuit de basisverzekering mogelijk is.

onverzekerde zorg zelf betalen

Als voor, of bij een intake duidelijk wordt dat u psychologische hulpvraag valt onder onverzekerde zorg (zie toelichting hiervoor), dan ontvangt u een factuur die u zelf dient te betalen. Deze kan achteraf niet vergoed worden van uw zorgverzekeraar.

kosten:    in 2020 € 110 (tarief gebaseerd op het NZa-tarief Overig Zorgproduct - niet-basispakketzorg)

afspraken annuleren | niet verschijnen

Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur van tevoren.

Afspraken die te laat worden afgezegd of sessies waarop u niet verschijnt, worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. U ontvangt per gemist consult een rekening van € 50,- .


meer informatie

Aanvullende informatie over behandeling bij een vrijgevestigde ggz-zorgaanbieder en de mogelijkheden van vergoeding, leest u op de volgende website: www.lvvp.info/voor-clienten

Zie de website van Zorginstituut Nederland voor meer informatie over de geneeskundige ggz: www.zorginstituut.nl

Alle behandelingen met psychotherapie vallen onder de reikwijdte van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Verzekerde zorg valt onder de reikwijdte van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt de maximale tariefstelling voor verzekerde en onverzekerde zorg.